Аура (від грец. – віяння) – це прояв біополя, видимий за певних умов у вигляді променів, що світяться, або своєрідної оболонки довкола тіла люди­ни, котрі мають певне кольо­рове забарвлення залежно від духовного, фізичного і психічно­го стану людини.


Біополе це складне специ­фічне психофізичне поле, що існує довкола живих організ­мів і всередині них.

 

Біоенергія це складний ком­плекс хвильових енергетичних процесів, які притаманні жи­вим організмам і пов'язані з енергоінформаційним полем Всесвіту.


Геопатогенна зона (від грец. - Земля, - страждання і походження, що означає - страж­дання, що походять від Землі) – зона Землі, яка характеризу­ється геофізичною аномалією (зона подразнення) і негатив­ним, впливом, земного випромі­нювання на організм, людини. 


Гіпокінезія (малий, внизу; рух) це вимушене зменшен­ня обсягу довільних рухів лю­дини (мала рухливість) внас­лідок характеру її трудової діяльності.


Хвороба визначається як порушення життєдіяльності організ­му під впливом, шкідливих подразників зовнішнього чи внутрішнього середовища.


Загартування система заходів, спрямованих на підвищення опірності організму людини, розвиток у неї здатності швидко й без шкоди для здоров'я пристосову­ватися до різноманітних умов навколишнього життя.

 

 

Здоров'я це при­родний динамічний стан ор­ганізму, що характеризуєть­ся його самоврівноваженістю і врівноваженістю з нав­колишнім середовищем, у духовному, фізичному, а також соціальному плані й ефектив­но протидіє захворюванням.


Здоровий спосіб життя це діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров'я людей як необхідної умови для прогре­сивного розвитку суспільст­ва в усіх його напрямках.


Чакра – енергетичний центр, зона кон­центрації енергії, що фільтрує, розподіляє, перетворює, прово­дить і виводить цю енергію.