Марафонський біг. Усі хто цікавиться спортом, знають термін «марафонський біг». Марафонський біг - це змагання з бігу по дорогах на дистанцію, що дорівнює 42 кілометрам 195 метрам. Звідки взялося таке «некругле» число? Адже всі інші змагання — із бігу, і з плавання — провадяться на дистанції, які становлять ціле число десятків, сотень чи тисяч метрів. Річ у тім, що виникнення цього виду спорту пов’язане з певним моментом грецької історії.

Марафон — селище поблизу Афін, біля якого в 490 р. до н. є. висадилася стотисячна армія персів. Смертельна загроза нависла над столицею Афінської держави. Греки не могли послати проти ворога таке велике військо. Але жменька греків захищала свою вітчизну, свою свободу, а величезна армія персів була армією грабіжників. Крім того, греки були вправнішими воїнами. На це й розраховував афінський воєначальник Мільтіад. Він мав тільки одинадцять тисяч воїнів і все-таки повів їх до Марафона, щоб дати бій персам.

Мільтіад вишикував своє військо фалангою: воїни у важкому обладунку ставали щільними рядами, а перший ряд прикривав увесь загін своїми щитами. Перси завжди починали битву шаленим обстрілом ворога. Хмари стріл закривали сонце, влучні удари сипалися градом і наводили паніку на противника.

Греки це знали й вирішили випередити персів. Вони самі пішли в наступ швидким кроком. Вражені несподіванкою, перси відступили, але згодом прорвали лави грецьких воїнів. Та в цей час з обох боків ударили афіняни. їм вдалося майже оточити головний загін ворога.

Перси побігли до моря. Вони не змогли протистояти натискові невеликої, але добре озброєної та організованої армії афінян. Перси втратили в цій битві близько шести з половиною тисяч воїнів, а греки — менше двохсот.

Як тільки стало ясно, що перемагають греки, Мільтіад послав до Афін гінця. Гонець пробіг віддаль від Марафона до Афін за кілька годин. Він прибіг на міську площу, закривавлений і вкритий порохом далекої битви, й закричав: «Радійте, ми перемогли!»

На згадку про цю подію 1896 року в Афінах під час Першої Олімпіади влаштували перше змагання з бігу між Афінами й Марафоном. Відтоді марафонський біг входить у програму сучасних міжнародних зустрічей, зокрема Олімпійських ігор. Марафонський біг настільки важкий, що в ньому можуть брати участь лише дуже добре натреновані спортсмени віком від 22 років. Таку історію має звична для всіх нас назва «марафонський біг».

Аура (від грец. – віяння) – це прояв біополя, видимий за певних умов у вигляді променів, що світяться, або своєрідної оболонки довкола тіла люди­ни, котрі мають певне кольо­рове забарвлення залежно від духовного, фізичного і психічно­го стану людини.


Біополе це складне специ­фічне психофізичне поле, що існує довкола живих організ­мів і всередині них.

 

Біоенергія це складний ком­плекс хвильових енергетичних процесів, які притаманні жи­вим організмам і пов'язані з енергоінформаційним полем Всесвіту.


Геопатогенна зона (від грец. - Земля, - страждання і походження, що означає - страж­дання, що походять від Землі) – зона Землі, яка характеризу­ється геофізичною аномалією (зона подразнення) і негатив­ним, впливом, земного випромі­нювання на організм, людини. 


Гіпокінезія (малий, внизу; рух) це вимушене зменшен­ня обсягу довільних рухів лю­дини (мала рухливість) внас­лідок характеру її трудової діяльності.


Хвороба визначається як порушення життєдіяльності організ­му під впливом, шкідливих подразників зовнішнього чи внутрішнього середовища.


Загартування система заходів, спрямованих на підвищення опірності організму людини, розвиток у неї здатності швидко й без шкоди для здоров'я пристосову­ватися до різноманітних умов навколишнього життя.

 

 

Здоров'я це при­родний динамічний стан ор­ганізму, що характеризуєть­ся його самоврівноваженістю і врівноваженістю з нав­колишнім середовищем, у духовному, фізичному, а також соціальному плані й ефектив­но протидіє захворюванням.


Здоровий спосіб життя це діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров'я людей як необхідної умови для прогре­сивного розвитку суспільст­ва в усіх його напрямках.


Чакра – енергетичний центр, зона кон­центрації енергії, що фільтрує, розподіляє, перетворює, прово­дить і виводить цю енергію.